Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag Algemene informatie

De volgende notities geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over de bescherming van gegevens kan worden gevonden in onze Privacy Policy vermeld onder deze tekst. 

Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? 

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Uw contactgegevens zijn te vinden in het gedeelte ‘Opmerking aan de verantwoordelijke instantie’ van dit privacybeleid. 

Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

Uw gegevens worden verzameld aan de ene kant door het te delen met ons. Bijvoorbeeld.B gegevens die u invoert in een contactformulier. 

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (e.B. Internet browser, besturingssysteem of tijd van pagina weergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt. 

Sommige van de gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de site correct wordt geleverd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens? 

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om rectificatie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens, u deze toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. Daarnaast heeft u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. U heeft ook recht op een beroep op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

U te allen tijde contact met ons opnemen voor verdere vragen over gegevensbescherming. 

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s. 

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in het volgende privacybeleid. 

2de. Gastvrijheid

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieder: IONOS

De aanbieder is IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (hierna IONOS). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt IONOS verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen. Details zijn te vinden in het privacybeleid van IONOS:
https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy. 

Het gebruik van IONOS is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. f GDPR. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze website zo betrouwbaar mogelijk te presenteren. Indien om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. een AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

3e. Algemene informatie en verplichte informatie Gegevensbescherming

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. 

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en wat we gebruiken voor. Het verklaart ook hoe en voor welk doel dit gebeurt. 

We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (e..B. bij het communiceren via e-mail) beveiligingshiaten kan hebben. Volledige bescherming van gegevens door derden is niet mogelijk. 

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
Werner Hinzmann Les Jinquins F-04340 Le Martinet Meolans-Revel France,
Telefoon: Telefoon: 0033 / (0)492 / 855479 Mobile 0033 / (0)631 / 437928
E-mail: bikercamp@aliceadsl.fr

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.). 

Bewaartermijn

Tenzij er binnen dit privacybeleid een specifiekere opslagperiode is vastgesteld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking niet meer is vastgesteld. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen zijn opgehouden te bestaan. 

Algemene informatie over de rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. een AVG of artikel 9, lid 2, lit. een AVG, op voorwaarde dat speciale categorieën gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 9, lid 1, avg. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 49, lid 1, onder f), van de AVG. een GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. b DSGVO. Verder verwerken wij uw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. c GDPR. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG. f AVG. De relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval worden gegeven in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. 

Opmerking over de gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in deze derde landen. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens over te dragen aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten. 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevens verwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U een reeds gegeven toestemming op elk ogenblik intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking. 

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING OP GROND VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBBEN HET RECHT, VAN DE ACHTERGROND, DE UIT UW SPECIALE SITUATIE, TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERANDEREN; DIT OOK VOOR EEN OP DEZE BEPALINGEN ONDERSTEUNDE PROFILERING. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF VOOR HET INSTELLEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG). 

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM PROMOTIE TE STUREN, DUS HEBBEN HET RECHT, OP ELK GEWENST MOMENT TEGEN DE PERSOONSGEGEVENS AAN HET BEDRIJF VAN HET BEDRIJF DIT OOK VOOR HET PROFILEREN, ALS HET MET DIRECTE RECLAME IN VERBINDING IS. ALS U CONTACT OPNEEMT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR HET DOEL VAN DE DIRECTE BESCHERMING (SAMENVATTING TOT ART. 21 ABS. 2 GDPR). 

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen van de GDPR hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of de plaats van vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in de nakoming van een contract aan u of aan een derde partij in een gemeenschappelijke, machine-leesbare formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, wordt dit alleen gedaan in zoverre dit technisch haalbaar is. 

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om informatie vrij te maken over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. U te allen tijde contact met ons opnemen voor verdere vragen over persoonsgegevens. 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gedaan/illegaal gebeurt, u verzoeken de beperking van de verwerking van gegevens in plaats van de schrapping. 

Als wij uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, maar u het nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in plaats van schrapping.
Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van artikel 21, lid 1, AVG, moet er een evenwicht worden gemaakt tussen uw belangen en onze belangen. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. 

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen dergelijke gegevens alleen met uw toestemming of voor de bewering, de uitoefening of de verdediging van wettelijke claims of voor de bescherming van de rechten van een ander worden gebruikt. natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk algemeen belang in de Europese Unie of van een lidstaat. 

4e. Gegevensverzameling op deze website Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketten en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat worden opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert. 

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten). 

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te evalueren of advertenties weer te geven. 

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. f GDPR tenzij anders vermeld. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, onder). een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

U uw browser instellen om u te informeren over de instelling van cookies en om cookies alleen per geval toe te staan, om de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten, en om de cookies automatisch te verwijderen wanneer u de browser sluit. om te activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. 

Voor zover cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en, indien nodig, uw toestemming vragen. 

Contact

Als u ons vragen via contactformulier, uw gegevens uit het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die daar, zal worden opgeslagen bij ons voor het doel van de behandeling van het verzoek en in het geval van follow-up verzoeken. Wij zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming. 

De verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. b GDPR, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, onder). f AVG) of met uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder b), a AVG) indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onaangetast. 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons op via e-mail, telefoon of fax, uw verzoek, met inbegrip van alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) voor het doel van de verwerking van uw verzoek, zal worden opgeslagen en verwerkt door ons. Wij zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming. 

De verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. b GDPR, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, onder). f AVG) of met uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder b), a AVG) indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast. 

5e. Social Media Social Media Elements met Shariff

Deze website maakt gebruik van elementen van sociale media (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr). 

U kunt de sociale media-elementen meestal herkennen aan de respectieve logo’s van sociale media.
Om de gegevensbescherming op deze website te waarborgen, gebruiken we deze elementen alleen samen
met de zogenaamde “Shariff” -oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de sociale media-elementen op deze website uw persoonlijke gegevens naar de betreffende provider verzenden zodra u de pagina voor het eerst bezoekt. 

Alleen wanneer u het betreffende sociale media-element activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de provider tot stand gebracht (toestemming). Zodra u het social media-element activeert, ontvangt de betreffende provider de informatie dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de betreffende provider het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. 

De activering van de plug-in vormt toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, lit. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG. U deze toestemming op elk moment intrekken met ingang van de toekomst. 

De service wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. c GDPR. 

Facebook

Elementen van het sociale netwerk Facebook zijn geïntegreerd op deze website. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen. 

Een overzicht van de Facebook social media elementen vind je hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. 

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie die je deze website hebt bezocht met je IP-adres. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij, als de aanbieder van de pagina’s, geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens ontvangen, alsmede het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook op:

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. een DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de service gebaseerd op ons legitieme belang om een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media te bereiken. 

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld en naar Facebook worden doorgestuurd met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het op een veilige manier implementeren van de tool op onze website onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. De rechten van betrokkenen (bijv. verzoek om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens kunnen rechtstreeks op Facebook worden uitgeoefend. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook. 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php. 

U uw Twitter privacy-instellingen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings. 

Instagram

Functies van de Instagram-dienst zijn geïntegreerd op deze website. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. 

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Instagram-server. Instagram ontvangt daarbij informatie over uw bezoek aan deze website. 

Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je de inhoud van deze website koppelen aan je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan deze website koppelen aan je gebruikersaccount. Wij wil erop wijzen dat wij geen kennis hebben ontvangen als de aanbieder van de pagina’s van de inhoud van de toegezonden gegevens, alsmede het gebruik ervan door Instagram. 

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. een DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de service gebaseerd op ons legitieme belang om een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media te bereiken. 

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt

over het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan naar Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor het op een veilige manier implementeren van de tool op onze website onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. Rechten van betrokkenen

(bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de gegevens die op Facebook of Instagram worden verwerkt, kunnen rechtstreeks van Facebook worden ingediend. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook. 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. 

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/. 

6de. Plug-ins en toolsyouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video’s van YouTube. De site wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

We gebruiken YouTube in geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube voorkomt deze modus dat YouTube informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Aan de andere kant sluit de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens naar YouTube-partners uit. Hierdoor kan YouTube verbinding maken met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt. 

Zodra je een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier is de YouTube-server die op de hoogte onze pagina’s die u hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kun je YouTube toestaan om je browsegedrag rechtstreeks toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account. 

Bovendien kan youTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan na het starten van een video of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijvoorbeeld device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. 

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerking worden geactiveerd waarop wij geen invloed hebben. 

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, verlicht. f GDPR. Indien om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. een AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden geleverd door Google, voor de uniforme presentatie van lettertypen. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers. 

Meer informatie over Google Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Font Awesome (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen. Font Awesome is lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met servers van Fonticons, Inc. vindt niet plaats. 

Voor meer informatie over Font Awesome, zie het Font Awesome Privacybeleid op: https://fontawesome.com/privacy. 

MyFonts

Deze site maakt gebruik van MyFonts. Dit zijn lettertypen die in uw browser worden geladen wanneer u onze website bezoekt om een uniform lettertype te garanderen bij het weergeven van de website. De aanbieder is Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, Verenigde Staten. 

Om de naleving van de licentievoorwaarden en het aantal maandelijkse paginaweergaven te controleren, draagt MyFonts uw IP-adres samen met de URL van onze website en onze contractgegevens over naar zijn servers in de VS. Volgens Monotype wordt uw IP-adres onmiddellijk na verzending geanonimiseerd, zodat er geen persoonlijke referentie kan worden vastgesteld (anonimisering). 

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Monotype op

https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum-tracking- von-webschriften. 

Google Kaarten

Op deze pagina wordt gebruik gemaakt van de kaartservice Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgedragen naar en opgeslagen door een Server van Google in de VS. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. 

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, verlicht. f GDPR. Op voorwaarde dat een overeenkomstige

Toestemming is gevraagd, de verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. een AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (e.B. in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. ReCAPTCHA analyseert hiervoor het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (e.B. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. 

De reCAPTCHA analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site wordt niet geadviseerd dat er een analyse plaatsvindt. 

De opslag en analyse van de gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van haar web aanbiedingen tegen misbruik geautomatiseerde spionage en spam. Indien om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. een AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden van Google op de volgende links:
https://policies.google.com/privacy?hl=de en
https://policies.google.com/terms?hl=de. 

Woordfence

We hebben Wordfence op deze website geïntegreerd. Aanbieder is Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, VS (hierna “Wordfence”). 

Wordfence wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Voor dit doel brengt onze website een permanente verbinding tot stand met de servers van Wordfence, zodat Wordfence zijn databases kan synchroniseren met de toegangen op onze website en, indien nodig, deze kan blokkeren. 

Wordfence wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang om zijn website zo effectief mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op

Basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. een AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/. 

Bron:

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag Algemene informatie

De volgende notities geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over de bescherming van gegevens kan worden gevonden in onze Privacy Policy vermeld onder deze tekst. 

Gegevensverzameling op deze website Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? 

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Uw contactgegevens zijn te vinden in het gedeelte ‘Opmerking aan de verantwoordelijke instantie’ van dit privacybeleid. 

Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

Uw gegevens worden verzameld aan de ene kant door het te delen met ons. Bijvoorbeeld.B gegevens die u invoert in een contactformulier. 

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (e.B. Internet browser, besturingssysteem of tijd van pagina weergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt. 

Sommige van de gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de site correct wordt geleverd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens? 

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om rectificatie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens, u deze toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. Daarnaast heeft u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. U heeft ook recht op een beroep op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

U te allen tijde contact met ons opnemen voor verdere vragen over gegevensbescherming. 

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s. 

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in het volgende privacybeleid. 

2de. Gastvrijheid

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieder:

IONOS

De aanbieder is IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (hierna IONOS). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt IONOS verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen. Details zijn te vinden in het privacybeleid van IONOS:
https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy. 

Het gebruik van IONOS is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. f GDPR. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze website zo betrouwbaar mogelijk te presenteren. Indien om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. een AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

3e. Algemene informatie en verplichte informatie Gegevensbescherming

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. 

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en wat we gebruiken voor. Het verklaart ook hoe en voor welk doel dit gebeurt. 

We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (e..B. bij het communiceren via e-mail) beveiligingshiaten kan hebben. Volledige bescherming van gegevens door derden is niet mogelijk. 

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
Werner Hinzmann
Les Jinquins
F-04340 Le Martinet
Meolans-Revel
Frankrijk
Telefoon: Telefoon: 0033 / (0)492 / 855479
Mobile 0033 / (0)631 / 437928
E-mail: bikercamp@aliceadsl.fr

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.). 

Bewaartermijn

Tenzij er binnen dit privacybeleid een specifiekere opslagperiode is vastgesteld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking niet meer is vastgesteld. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen zijn opgehouden te bestaan. 

Algemene informatie over de rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. een AVG of artikel 9, lid 2, lit. een AVG, op voorwaarde dat speciale categorieën gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 9, lid 1, avg. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 49, lid 1, onder f), van de AVG. een GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. b DSGVO. Verder verwerken wij uw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. c GDPR. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG. f AVG. De relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval worden gegeven in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. 

Opmerking over de gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in deze derde landen. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens over te dragen aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten. 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevens verwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U een reeds gegeven toestemming op elk ogenblik intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking. 

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING OP GROND VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBBEN HET RECHT, VAN DE ACHTERGROND, DE UIT UW SPECIALE SITUATIE, TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERANDEREN; DIT OOK VOOR EEN OP DEZE BEPALINGEN ONDERSTEUNDE PROFILERING. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF VOOR HET INSTELLEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG). 

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM PROMOTIE TE STUREN, DUS HEBBEN HET RECHT, OP ELK GEWENST MOMENT TEGEN DE PERSOONSGEGEVENS AAN HET BEDRIJF VAN HET BEDRIJF DIT OOK VOOR HET PROFILEREN, ALS HET MET DIRECTE RECLAME IN VERBINDING IS. ALS U CONTACT OPNEEMT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR HET DOEL VAN DE DIRECTE BESCHERMING (SAMENVATTING TOT ART. 21 ABS. 2 GDPR). 

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen van de GDPR hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of de plaats van vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in de nakoming van een contract aan u of aan een derde partij in een gemeenschappelijke, machine-leesbare formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, wordt dit alleen gedaan in zoverre dit technisch haalbaar is. 

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om informatie vrij te maken over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. U te allen tijde contact met ons opnemen voor verdere vragen over persoonsgegevens. 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gedaan/illegaal gebeurt, u verzoeken de beperking van de verwerking van gegevens in plaats van de schrapping. 

Als wij uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, maar u het nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in plaats van schrapping.
Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van artikel 21, lid 1, AVG, moet er een evenwicht worden gemaakt tussen uw belangen en onze belangen. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. 

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen dergelijke gegevens alleen met uw toestemming of voor de bewering, de uitoefening of de verdediging van wettelijke claims of voor de bescherming van de rechten van een ander worden gebruikt. natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk algemeen belang in de Europese Unie of van een lidstaat. 

4e. Gegevensverzameling op deze website Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketten en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat worden opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert. 

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten). 

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te evalueren of advertenties weer te geven. 

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. f GDPR tenzij anders vermeld. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, onder). een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

U uw browser instellen om u te informeren over de instelling van cookies en om cookies alleen per geval toe te staan, om de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten, en om de cookies automatisch te verwijderen wanneer u de browser sluit. om te activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. 

Voor zover cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en, indien nodig, uw toestemming vragen. 

Contact

Als u ons vragen via contactformulier, uw gegevens uit het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die daar, zal worden opgeslagen bij ons voor het doel van de behandeling van het verzoek en in het geval van follow-up verzoeken. Wij zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming. 

De verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. b GDPR, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, onder). f AVG) of met uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder b), a AVG) indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onaangetast. 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons op via e-mail, telefoon of fax, uw verzoek, met inbegrip van alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) voor het doel van de verwerking van uw verzoek, zal worden opgeslagen en verwerkt door ons. Wij zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming. 

De verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. b GDPR, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, onder). f AVG) of met uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder b), a AVG) indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast. 

5e. Social Media Social Media Elements met Shariff

Deze website maakt gebruik van elementen van sociale media (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr). 

U kunt de sociale media-elementen meestal herkennen aan de respectieve logo’s van sociale media.
Om de gegevensbescherming op deze website te waarborgen, gebruiken we deze elementen alleen samen
met de zogenaamde “Shariff” -oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de sociale media-elementen op deze website uw persoonlijke gegevens naar de betreffende provider verzenden zodra u de pagina voor het eerst bezoekt. 

Alleen wanneer u het betreffende sociale media-element activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de provider tot stand gebracht (toestemming). Zodra u het social media-element activeert, ontvangt de betreffende provider de informatie dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de betreffende provider het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. 

De activering van de plug-in vormt toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, lit. een DSGVO en § 25 Abs. 1 TTDSG. U deze toestemming op elk moment intrekken met ingang van de toekomst. 

De service wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. c GDPR. 

Facebook

Elementen van het sociale netwerk Facebook zijn geïntegreerd op deze website. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen. 

Een overzicht van de Facebook social media elementen vind je hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. 

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie die je deze website hebt bezocht met je IP-adres. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij, als de aanbieder van de pagina’s, geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens ontvangen, alsmede het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook op:

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. een DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de service gebaseerd op ons legitieme belang om een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media te bereiken. 

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld en naar Facebook worden doorgestuurd met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het op een veilige manier implementeren van de tool op onze website onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. De rechten van betrokkenen (bijv. verzoek om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens kunnen rechtstreeks op Facebook worden uitgeoefend. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook. 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php. 

U uw Twitter privacy-instellingen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings. 

Instagram

Functies van de Instagram-dienst zijn geïntegreerd op deze website. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. 

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Instagram-server. Instagram ontvangt daarbij informatie over uw bezoek aan deze website. 

Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je de inhoud van deze website koppelen aan je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan deze website koppelen aan je gebruikersaccount. Wij wil erop wijzen dat wij geen kennis hebben ontvangen als de aanbieder van de pagina’s van de inhoud van de toegezonden gegevens, alsmede het gebruik ervan door Instagram. 

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. een DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de service gebaseerd op ons legitieme belang om een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media te bereiken. 

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt

10 / 15

over het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan naar Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor het op een veilige manier implementeren van de tool op onze website onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. Rechten van betrokkenen

(bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de gegevens die op Facebook of Instagram worden verwerkt, kunnen rechtstreeks van Facebook worden ingediend. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook. 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. 

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/. 

6de. Plug-ins en toolsyouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video’s van YouTube. De site wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

We gebruiken YouTube in geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube voorkomt deze modus dat YouTube informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Aan de andere kant sluit de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens naar YouTube-partners uit. Hierdoor kan YouTube verbinding maken met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt. 

Zodra je een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier is de YouTube-server die op de hoogte onze pagina’s die u hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kun je YouTube toestaan om je browsegedrag rechtstreeks toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account. 

Bovendien kan youTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan na het starten van een video of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijvoorbeeld device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. 

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerking worden geactiveerd waarop wij geen invloed hebben. 

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, verlicht. f GDPR. Indien om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. een AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden geleverd door Google, voor de uniforme presentatie van lettertypen. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers. 

Meer informatie over Google Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Font Awesome (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen. Font Awesome is lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met servers van Fonticons, Inc. vindt niet plaats. 

Voor meer informatie over Font Awesome, zie het Font Awesome Privacybeleid op: https://fontawesome.com/privacy. 

MyFonts

Deze site maakt gebruik van MyFonts. Dit zijn lettertypen die in uw browser worden geladen wanneer u onze website bezoekt om een uniform lettertype te garanderen bij het weergeven van de website. De aanbieder is Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, Verenigde Staten. 

Om de naleving van de licentievoorwaarden en het aantal maandelijkse paginaweergaven te controleren, draagt MyFonts uw IP-adres samen met de URL van onze website en onze contractgegevens over naar zijn servers in de VS. Volgens Monotype wordt uw IP-adres onmiddellijk na verzending geanonimiseerd, zodat er geen persoonlijke referentie kan worden vastgesteld (anonimisering). 

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Monotype op

https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum-tracking- von-webschriften. 

Google Kaarten

Op deze pagina wordt gebruik gemaakt van de kaartservice Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgedragen naar en opgeslagen door een Server van Google in de VS. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. 

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, verlicht. f GDPR. Op voorwaarde dat een overeenkomstige

Toestemming is gevraagd, de verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. een AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (e.B. in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. ReCAPTCHA analyseert hiervoor het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (e.B. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. 

De reCAPTCHA analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site wordt niet geadviseerd dat er een analyse plaatsvindt. 

De opslag en analyse van de gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van haar web aanbiedingen tegen misbruik geautomatiseerde spionage en spam. Indien om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. een AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden van Google op de volgende links:
https://policies.google.com/privacy?hl=de en
https://policies.google.com/terms?hl=de. 

Woordfence

We hebben Wordfence op deze website geïntegreerd. Aanbieder is Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, VS (hierna “Wordfence”). 

Wordfence wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Voor dit doel brengt onze website een permanente verbinding tot stand met de servers van Wordfence, zodat Wordfence zijn databases kan synchroniseren met de toegangen op onze website en, indien nodig, deze kan blokkeren. 

Wordfence wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang om zijn website zo effectief mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op

Basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. een AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/. 

Bron: https://www.e-recht24.de